Angielski - ciekawostkiStopniowanie przymiotników

3 października 2021

Stopniowanie przymiotników (Book 2, Unit 4) jest jednym z prostszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim wyróżniamy: stopień równy (positive degree), stopień wyższy (comparative degree) i stopień najwyższy (superlative degree) przymiotnika. Positive degree Stopień równy, czyli positive degree, to po prostu przymiotnik oznaczający daną cechę, np. dangerous (niebezpieczny),...

Stopniowanie przymiotników (Book 2, Unit 4) jest jednym z prostszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim wyróżniamy: stopień równy (positive degree), stopień wyższy (comparative degree) i stopień najwyższy (superlative degree) przymiotnika.

Positive degree

Stopień równy, czyli positive degree, to po prostu przymiotnik oznaczający daną cechę, np. dangerous (niebezpieczny), interesting (interesujący), big (duży).

Zastosowanie stopnia równego w konstrukcjach as … as, not as … as, not so … as

Stopnia równego, czyli positive degree, używa się do porównania dwóch rzeczy, osób lub cech.

Konstrukcji as … as (taki jak) używa się, żeby wyrazić podobieństwo, np. She is as beautiful as her mother.

Konstrukcji not as … as (nie taki jak) lub not so … as (nie taki jak) as używa się, żeby podkreślić różnicę, np. I’m not so tall as my brother., Sue’s husband is not as handsome as Annie’s.

Comparative degree

Stopień wyższy, czyli comparative degree, jest używamy do wyrażania tego, że coś jest bardziej, np. more dangerous (bardziej niebezpieczne), more interesting (bardziej interesujące), bigger (większe).

Szczegółowe zasady tworzenia stopnia wyższego

Tworząc stopień wyższy, musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach pisowni.

Jeśli przymiotnik jest krótki (jednosylabowy), to do przymiotnika dodajemy końcówkę -er, np. small – smaller.

Jeśli przymiotnik jest zakończony na literę “e”, wówczas nie podwajamy samogłoski przed dodaniem końcówki, np. nice – nicer.

Jeśli przymiotnik kończy się na literę “y”, to “y” przechodzi w “i”, np. happy – happier.

Jeśli czasownik jednosylabowy składa się z trzech liter (spółgłoska, samogłoska, spółgłoska), to wówczas podwajamy ostatnią spółgłoskę, np. slim – slimmer.

Uwaga! Podwojenie ostatniej spółgłoski nie następuje, wtedy gdy ostatnią spółgłoską jest “w” lub “x”, np. new – newer.

Jeśli tworzymy stopień wyższy od przymiotnika długiego (trzy sylaby lub więcej), to przed przymiotnikiem stawiamy słowo “more”, np. interesting – more interesting (bardziej interesujący).

Uwaga! Należy pamiętać, że coś może być “mniej” jakieś, wówczas zamiast “more” używamy “less”.

Kolejną ważną sprawą przy omawianiu stopnia wyższego jest porównywanie, np. Water is cheaper than milk., Paris is more beautiful than Moscow. Charakterystyczną cechą porównywania w stopniu wyższym jest użycie słowa “than” (niż).

Superlative degree

Stopień najwyższy, czyli superlative degree, jest używany, kiedy mówimy, że coś jest “naj”.

Szczegółowe zasady tworzenia stopnia wyższego

Stopień najwyższy (superlative degree) jest tworzony poprzez dodanie do przymiotnika w stopniu równym końcówki –est oraz przed przymiotnikiem przedimka “the”, np. the longest river in Europe.

Jeśli przymiotnik jest jednosylabowy, to do przymiotnika dodajemy końcówkę -est, np. cheap – cheaper – cheapest.

Jeśli przymiotnik jest dwusylabowy i kończy się na samogłoskę “y”, to “y” przechodzi w “i” i dodajemy końcówkę -est, np. easy – easier – easiest.

Jeśli czasownik składa się z trzech lub więcej sylab, to przed przymiotnikiem stawiamy “the most”, np. difficult – more difficult – the most difficult.

Wyjątki

Większość angielskich przymiotników stopniuje się regularnie, natomiast mamy kilka wyjątków, które trzeba zapamiętać.

Good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)

Bad – worse – the worst (zły – gorszy – najgorszy)

Many – more – the most (wiele – więcej – najwięcej)

Much – more – the most (dużo – więcej – najwięcej)

Little – less – the least (mało – mniej – najmniej)

Przymiotniki, które można stopniować na dwa sposoby

Niektóre przymiotniki w języku angielskim mogą być stopniowane na dwa sposoby.

Far – farther – the farthest (oddalenie w przestrzeni) lub far – further – the furthest (oddalenie w czasie i w przestrzeni, ma znaczenie przenośne)

Old – elder – the eldest (stary; tu: starszeństwo w rodzinie, nie używamy go z “than”) lub old – older – the oldest

 Autorka: Kinga – lektorka języka angielskiego w naszej szkole 

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl